ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »

คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์