ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เข้าร่วมโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถร และวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สานสายใย สู่สายสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่ ปี 2563”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ นักศึกษา หลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) รุ่นที่ ๑๕ และหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ.) รุ่นที่ ๖๙ นิมนต์ร่วมพิธีฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรฯ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุม บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุม บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เปิดรับสมัครพระนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

10 สิงหาคม 2020

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/วิชาการ
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์
Back to top button
Close