ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๖๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมมุทิตา/แสดงความยินดี”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 “ ๑ พระสอนศีลธรรม ๑ ศาสนทายาท “

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชนในท้องถิ่น

เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์