ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาสักการะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ระดับส่วนงาน “ด้านการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจ” รางวัลระดับ “มาตรฐาน” เนื่องในงาน “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง สอบวัดผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมประธานศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สัมมนาวิชาการ เรื่อง การปรับตัวในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ในด้านต่างๆ

เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์