เอกสารบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย/การเรียนการสอน

หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป/หนังสือวิชาการ/วารสาร

หนังสือคู่มือ

หนังสือคู่มือต่าง ๆ/การจัดการความรู้

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ

กองกิจการนิสิต

previous arrow
next arrow
Slider
หนังสือล่าสุด
หนังสือคู่มือ

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

หนังสือคู่มือ

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หนังสือทั่วไป

ประเพณีชีวิต แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินชีวิตวิถีพุทธ โดยพระราชพรหมจริยคุณ

หนังสือคู่มือ

หนังสือวันบุรพาจารณ์ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ปีที่ ๒)

หนังสือทั่วไป

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

หนังสือทั่วไป

ธรรมนิเทศ Dhamma Communiction