Author admin

Uncategorized 14963428_1027647324028305_930469936_o
0

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.15 น. อ.พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร…

ประชาสัมพันธ์
0

ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม…

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ในขณะนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์และในฐานะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด…

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

สุภาษิต           ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญา           จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธาน           ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง…

Uncategorized
0

บูรพาจารย์ รูปที่   ๑ พระราชปรีชาญาณมุนี  (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ บูรพาจารย์ รูปที่   ๒ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )…

1 2 3 5