Author admin

ประชาสัมพันธ์
0

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  …

ประชาสัมพันธ์ 14047270_842560839178727_2503660767437198575_o
0

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี),…