Browsing: Uncategorized

Uncategorized 14963428_1027647324028305_930469936_o
0

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.15 น. อ.พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร…

Uncategorized
0

บูรพาจารย์ รูปที่   ๑ พระราชปรีชาญาณมุนี  (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ บูรพาจารย์ รูปที่   ๒ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )…