043-569517 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้นำความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program

วุฒิการศึกษา

ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration

ชื่อย่อภาษาไทย : รป.ม.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.A.

ระยะเวลาในการศึกษา

วันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี

คู่มือวิทยานิพนธ์

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ องค์ประกอบของบทนิพนธ์ การจัดพิมพ์บทนิพนธ์ การอ้างอิงในเนื้อหา

แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตร

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีล่าสุด

ต้นแบบการพิมพ์

ต้นแบบ (Template) การพิมพ์ส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ระเบียบและประกาศ

ดาวน์โหลด ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ระบบอักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา จันทวารีย์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

น.ม. (นิติศาสตร์)

น.บ. (นิติศาสตร์)

พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Political Science)

ศน.ม.(รัฐศาสตร์)

ศน.บ.(รัฐศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยามพร พันธไชย

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ศน.ม. (รัฐศาสตร์)

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม

ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)

Ph.D.(Political Science)

M.A.(Politics)

พธ.บ. (สังคมวิทยา)

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม)

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.ม.(ปรัชญา)

พธ.บ.(สังคมศึกษา)

คำถามที่พบบ่อย

 • หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

  1. เรียนรู้ถึงการบริหารงานภาครัฐ

  2. การบริหารความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

  3. กระบวนการนโยบายสาธารณะ

  4. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  5. การบริหารงานคลังภาครัฐ

  6. การทำวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 • ชื่อเต็มภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration

  ชื่อย่อภาษาไทย : รป.ม.

  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.P.A.

 • รับผู้ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

 • วันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี

 • จำนวนเงินเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 95,000 บาท

  จำนวน 5 ภาคเรียน

  เหมาจ่ายภาคเรียนที่ 1 จ่าย 25,000 บาท

  เหมาจ่ายภาคเรียนที่ 2-5 จ่าย 17,500 บาท

 • 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว

  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)

  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพระภิกษุ/ประชาชนทั่วไป 2 ฉบับ

  5. สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุ 2 ฉบับ

  6. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

  7. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

  8. ค่าสมัคร 500 บาท

 • 089-2778598,086-2381525,086-0097111 (ในเวลาราชการ)

  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่:

เลขที่ 252 หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์:

043-569517