0

ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี), พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ

0

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗