0

ประวัติวิทยาลัยสงฆ์

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ในขณะนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์และในฐานะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในส่วนกลางที่วัดมหาธาตุ และส่วนวิทยาเขต จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตแล้ว เป็นจำนวนมาก ได้ปรารภกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาร้อยเอ็ด เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดทุกระดับให้การสนับสนุน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะสงฆ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม…

0

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สุภาษิต           ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญา           จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธาน           ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ วิสัยทัศน์ (vision) จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล…

0

มอบวุฒิบัตรการอบรมมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย…

0

มอบวุฒิบัตรการอบรมมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

มอบวุฒิบัตรการอบรมมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม…