0

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและดูแบบ การก่อสร้างอาคารเรียน ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.15 น. อ.พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วส.ร้อยเอ็ด มี พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, อ.สยามพร พันธไชย ป.ธ.6, อ.อาทิตย์ แสงเฉวก ป.ธ.3, อ.สนั่น ประเสริฐ ป.ธ.9, อ.ปรเมธ…

0

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและดูแบบ การก่อสร้างอาคารเรียน ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.15 น. อ.พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วส.ร้อยเอ็ด มี พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, อ.สยามพร พันธไชย ป.ธ.6, อ.อาทิตย์ แสงเฉวก ป.ธ.3, อ.สนั่น ประเสริฐ ป.ธ.9, อ.ปรเมธ…

0

ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี), พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ผศ.สุพิมล ศรศักดา, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ

0

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗