ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งานวิจัย

จ่าแซม : การสื่อสารความทรงจำร่วมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้อมยาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเทศกาลวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันอุโบสถสังฆกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบครับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

กิจกรรมต่าง ๆ

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

กิจกรรมต่าง ๆ

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓”

11 กรกฎาคม 2020

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภ …
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์
Back to top button
Close