ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีการคัดเลือก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ พร้อมมอบหนังสื่อส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการพิธีเปิดป้ายสำนักงานมูลนิธิฯ และมอบคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิฯ, ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิฯ, อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ และอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๑

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์