ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา Vipassana On Vesak Day 2565 ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำวันจันทร์ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ” ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำวันจันทร์ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำวันศุกร์ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕” ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

20 พฤษภาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

อ่านต่อ »

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์