ประชาสัมพันธ์
0

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  

กิจกรรม
0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

0

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗