ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศาสนา,สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ,สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาการบริหารจัดการเชิงพุทธ โดยมีรายละเอียดตามสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
จำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำแนกตามสาขาวิชา
   ๑. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
   ๒. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
   ๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)


© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐๔๓-๕๖๙-๕๑๗ แฟกซ์ ๐๔๓-๕๖๘-๔๘๗, ปรับปรุงล่าสุด ๑ กันยายน ๒๕๕๘