Home บุคลากร

บุคลากร

พระครูโพธิสีลคุณ

พระครูโพธิสีลคุณ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร(ก้องเสียง)

พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร(ก้องเสียง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายปรเมธ ศรีภิญโย

นายปรเมธ ศรีภิญโย

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสนั่น ประเสริฐ​

นายสนั่น ประเสริฐ​

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสังเวียร ศรีมันตะ

นายสังเวียร ศรีมันตะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร

นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา