อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูโพธิสีลคุณ

พระครูโพธิสีลคุณ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร(ก้องเสียง)

พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร(ก้องเสียง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายปรเมธ ศรีภิญโย

นายปรเมธ ศรีภิญโย

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสนั่น ประเสริฐ​

นายสนั่น ประเสริฐ​

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายสังเวียร ศรีมันตะ

นายสังเวียร ศรีมันตะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร

นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)

พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร

พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist Studies) ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) M.A. (Political science) รบ. (รัฐศาสตร์) B.A. (political science)

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist Studies) ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) M.A. (Buddhism and Philosophy) พธ.บ. (สังคมศึกษา) B.A. (Social Studies)

พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท, ดร.

พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท, ดร.

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist studies) พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) M.A. (Buddhist studies) ร.ม. (รัฐศาสตร์) M.A. (Political science) พธ.บ. (การเมืองการปกครอง) B.A. (Political science)

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

อาจารย์

Ph.D. (Buddhist Studies) M.A. (Buddhist Studies) ศน.บ. (ปรัชญา) B.A. (Philosophy)

ดร. สังเวียน สาผาง

ดร. สังเวียน สาผาง

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist studies) ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) M.A. (Sanskrit) ศน.บ. (บาลีและสันสกฤต) B.A. (Pali-Sanskrit)


อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Back to top button
Close