สำนักงานวิทยาลัย

ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย

ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
นายจักรี ผารัตน์

นายจักรี ผารัตน์

นักวิชาการศึกษา
นายนาวี แก้วดี

นายนาวี แก้วดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางรมิดา สวนมะไฟ

นางรมิดา สวนมะไฟ

นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวณัญฑิยา แก้วดี

นางสาวณัญฑิยา แก้วดี

นักวิชาการพัสดุ
นางสาวชนัญชิดา ถาวะโร

นางสาวชนัญชิดา ถาวะโร

นักวิชาการศึกษา ปฏิหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู

นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายถาวร หงษ์พันธ์

นายถาวร หงษ์พันธ์

นักการ
นางภูวัน ยศติวงษ์

นางภูวัน ยศติวงษ์

แม่บ้าน
นางบาน พันชะวะนัด

นางบาน พันชะวะนัด

แม่บ้าน
Comments are closed.