Breaking News

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่”

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเ …

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
569

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน 📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น
2,516

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
2,068

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
672

คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
537

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕
849

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
754

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
592

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา Vipassana On Vesak Day 2565 ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา Vipassana On Vesak Day 2565 ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
1,861

123...82Page 1 of 82
การจัดการความรู้