Breaking News

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีบทความ และแจ้งกำหนดการนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูป วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูป วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
150

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ …

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่”

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเ …

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
829

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน 📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น
2,892

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
2,323

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
851

คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
688

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕
1,036

123...82Page 1 of 82
การจัดการความรู้