ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

ผู้อำนวยการสำนกงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม

พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม

นักวิชาการศึกษา
พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานฺวุฑฺโฒ

พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานฺวุฑฺโฒ

นักจัดการงานทั่วไป
นายอาทิตย์ แสงเฉวก

นายอาทิตย์ แสงเฉวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัญฑิยา แก้วดี

นางสาวณัญฑิยา แก้วดี

นักวิชาการพัสดุ
นางรมิดา สวนมะไฟ

นางรมิดา สวนมะไฟ

นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายสุบิน วงศ์ธรรม

นายสุบิน วงศ์ธรรม

พนักงานขับรถ
นางวนิดา เวียงสิมา

นางวนิดา เวียงสิมา

แม่บ้าน
นายอัมพร เวียงสิมา

นายอัมพร เวียงสิมา

นักการภารโรง
นายถาวร หงษ์พันธ์

นายถาวร หงษ์พันธ์

นักการภารโรง
Back to top button
Close