Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

0 second read
ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
0
306

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันนี้ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗