วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย”  โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในวันศุกร์  ที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Load More Related Articles