พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

0

Share.

About Author

Leave A Reply