Home คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) ดร.

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) ดร.

ที่ปรึกษา
พระราชพรหมจริยคุณ,ดร.

พระราชพรหมจริยคุณ,ดร.

ประธานกรรมการ
พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร.

พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร.

รองประธานกรรมการ
พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร.

พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร.

รองประธานกรรมการ
พระราชธรรมนิเทศ

พระราชธรรมนิเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระโสภณวชิราภรณ์

พระโสภณวชิราภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์

นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนอง ดลประสิทธิ์

นายสนอง ดลประสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประยูร จรเจริญ

นายประยูร จรเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน

นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย

ผศ.ดร.สยามพร พันธไชย

กรรมการและเลขานุการ
ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.อภิชญา พรรณศรี

ผศ.อภิชญา พรรณศรี

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส

ผศ.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ