ทำเนียบผู้บริหาร

พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ)

พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ)

บูรพาจารย์ รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒

พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์ อคฺคจิตฺตมหาเถร )

พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์ อคฺคจิตฺตมหาเถร )

บูรพาจารย์ รูปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗

พระครูสุวรรณสรานุกิจ

พระครูสุวรรณสรานุกิจ

ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น

รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒

พระราชธรรมโสภณ (จำปี ฉนฺทธมฺโม )

พระราชธรรมโสภณ (จำปี ฉนฺทธมฺโม )

ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น

รูปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓

พระพุทธสารมุนี

พระพุทธสารมุนี

ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น

รูปที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘

พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ

พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ

รก.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์

รูปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ ๒๕๖๐

พระเมธีธรรมาจารย์

พระเมธีธรรมาจารย์

รก.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์

รูปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.

พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

รูปที่ ๑

Back to top button
Close