Home ประวัติวิทยาลัยสงฆ์

ประวัติวิทยาลัยสงฆ์

ประวัติวิทยาลัยสงฆ์  history

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ในขณะนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์และในฐานะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งในส่วนกลางที่วัดมหาธาตุ และส่วนวิทยาเขต จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตแล้ว เป็นจำนวนมาก ได้ปรารภกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาร้อยเอ็ด เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดทุกระดับให้การสนับสนุน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะสงฆ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น “โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด” ที่ วัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง)จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้แต่งตั้งให้นายภาณุวัฒน์ ชาญอุไร หัวหน้าสาขาวิชาศาสนา(ในขณะนั้น)เป็นผู้ดูแลโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอกศาสนา มีนิสิตจำนวน ๔๙ รูป

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติให้ย้ายห้องเรียนจากวัดบูรพาภิราม มาทำการเรียนการสอนที่ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓  ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้ย้ายห้องเรียนจากวัดสระทอง มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเยี่ยม  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบันห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น ได้ยกฐานเป็นวิทยาลัยส่งร้อยเอ็ด