Breaking News
Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔
429

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
316

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๔

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๔
288

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
746

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)
712

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมประธานศูนย์อำนวยการ พระสอนศีลธรรม ๒๐ อำเภอ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมประธานศูนย์อำนวยการ พระสอนศีลธรรม ๒๐ อำเภอ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕
1,264

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการขอเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการขอเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
1,493

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตเข้าสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตเข้าสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
521

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
862

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการเสริมหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
215

1234...52Page 3 of 52