Breaking News
Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (page 52)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการการจัดการความรู้ KM และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

in :  กิจกรรมต่าง ๆ, ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการการจัดการความรู้ KM และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1,358

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, …

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
575

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๒

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๒
1,293

   

รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I)

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I)
1,742

รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจั …

ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
1,293

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

in :  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
1,437

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

เข้าสู่เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 คลิกเข้า …

1...505152Page 52 of 52