Home กิจกรรมต่าง ๆ “ประกาศ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

“ประกาศ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

0 second read
ปิดความเห็น บน “ประกาศ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”
0
1,281

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจำนวน ๕๐ อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ห้อง ๑๐๔ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร ๐๘๕-๔๖๔-๘๓๑๔ หรือ ๐๙๗-๑๑๒-๘๘๔๐

เอกสารในการรับสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพระ และสำเนาหนังสือสุทธิ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (นักธรรม,บาลี)

๕. วุฒิการศึกษาสายสามัญ

๖. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้สมัครเท่านั้น

๗. หนังสือรับรองสถานศึกษาที่เข้าสอน

๘.เอกสารแนบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงคุณสมบัติ

 

 

Load More Related Articles