Home การจัดการความรู้ “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

0 second read
ปิดความเห็น บน “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”
0
3,261

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล”

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เรียงดาว ทวะชารี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบรรพชิตมี พระครูสุตวรธรรมกิจ, ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

Load More Related Articles