Browsing: Uncategorized

Uncategorized
0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

Uncategorized
0

บูรพาจารย์ รูปที่   ๑ พระราชปรีชาญาณมุนี  (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ บูรพาจารย์ รูปที่   ๒ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )…

1 2