กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา”

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓​ พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ  ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบริหาร ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บุคลากร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด ​โดยวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓ ลงพื้นที่ ๔ อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเมืองสรวง

 

Back to top button
Close