กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

“ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง)ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

Back to top button
Close