ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเข้ารับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ.)

1 second read
0
1,398

ประกาศ

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  การชำระค่าธรรมเนียมเข้ารับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ.)

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างครับ

DOC072313-07232013140942
Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป