กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเข้ารับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ.)

ประกาศ

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  การชำระค่าธรรมเนียมเข้ารับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปสศ.)

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างครับ

DOC072313-07232013140942
Back to top button
Close