ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดโครงการ แนวทางการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Back to top button
Close