ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมเสวนาวิชาการเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนในยุค New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Back to top button
Close