ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามรายละเอียดแนบครับ

0 second read
0
64

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)