คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ / สำนักงานวิทยาลัย วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

0 second read
0
73

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)