ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ พร้อมมอบหนังสื่อส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

0 second read
0
37

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕