ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความรู้

ร้อยภูมิปัญญาสาเกตนคร : ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ และพระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร,ดร.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ศูนย์วิปัสสนาธุระ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร.”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๙ น. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี โดยมี พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูปทุมพิทยาธร เจ้าคณะตำบลโพนสูง เจ้าอาวาสวัดโคกก่อง รับถวาย ณ วัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

23 พฤศจิกายน 2020

ร้อยภูมิปัญญาสาเกตนคร : ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ และพระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร,ดร.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ …
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๙ น. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี โดยมี พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูปทุมพิทยาธร เจ้าคณะตำบลโพนสูง เจ้าอาวาสวัดโคกก่อง รับถวาย ณ วัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านต่อ »
เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์