ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณะกรรมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ระดับวิทยาลัย)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือพระเดชพระคุณ เจ้าคณะอำเภอทุกรูป ได้กรุณาแจ้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอของท่านให้ตอบแบบสำรวจวุฒิการศึกษาทุกรูปเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการการศึกษาแก่คณะสงฆ์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมตตานำนิสิตมาสมัครเรียน”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ.)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบัณฑิตศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตารางเรียน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (ภาคสมทบ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตารางเรียน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

15 มิถุนายน 2021

“เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมตตานำนิสิตมาสมัครเรียน”

เว็บไซต์ มจร อื่น ๆ
สื่อสังคมออนไลน์