Home กิจกรรมต่าง ๆ “คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

“คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

0 second read
ปิดความเห็น บน “คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
0
1,579

“คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ร่วมพิธีสวดพระปริตร เพื่อระงับเหตุป้องกันภัย จาก ไวรัสโควิด (COVID) เกิดกำลังใจดำเนินชีวิตในปัจจุบันของพุทธศาสนิกชนทั่วไป “เหมือนสมัยพุทธกาล เมืองไวสาลี เกิด อหิวาตกภัย อมนุสสภัย ทุพภิกขภัย ได้ระงับด้วยพระปริตรรัตนสูตร”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะ​จังหวัด​ร้อยเอ็ด, ประธาน​คณะกรรมการ​ประจำวิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีสวดพระปริตร เพื่อระงับเหตุป้องกันภัย จาก ไวรัสโควิด (COVID) มี พระศรีสุทธิเวที เลขานุการ​เจ้าคณะ​ภาค ๙ พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙  เลขานุการรองเจ้าคณะ​ภาค​ ๙คณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดพระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ให้การถวายการต้อนรับ ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Load More Related Articles