Home กิจกรรมต่าง ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙

0 second read
ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
0
1,607

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๙  มอบหมายให้พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะ​จังหวัด​ร้อยเอ็ด, ประธาน​คณะกรรมการ​ประจำวิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค ๙ เมตตาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการให้โอวาทพร้อมมอบวุฒิบัตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ โดยมี พระศรีสุทธิเวที เลขานุการ​เจ้าคณะ​ภาค ๙ กล่าวรายงานพิธีปิดโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน    ๒๒๒       รูป    และไม่ผ่านการอบรม จำนวน   ๘๗  รูป

พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙  เลขานุการรองเจ้าคณะ​ภาค​ ๙ คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบรรพชิต พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดพระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ให้การถวายการต้อนรับและร่วมพิธี ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

Load More Related Articles